Доступ до публічної інформації

Білокриницька селищна рада надає прово кожному на доступ до інформації, що знаходиться у її володінні, як суб’єкта владних повноважень відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України № 547/2011 від 5 травня 2011 року «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

До публічної інформації селищної ради відноситься відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання селищною радою своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні селищної ради, її виконавчого комітету, постійних депутатських комісій,  селищного голови та посадових осіб, а саме:

- рішення сесії селищної ради;

- проекти рішень селищної ради;

- рішення постійних депутатських комісій селищної ради;

- рішення виконавчого комітету селищної ради;

- проекти рішень виконавчого комітету;

- розпорядження селищного голови з основної діяльності;

- інформація про обсяг бюджетних коштів;

- режим роботи Білокриницької селищної ради, регламенти селищної ради та її виконавчого комітету;

- інша інформація, передбачена Законом України «Про доступ до публічної інформації».

До публічної інформації селищної ради відноситься інформація, що створена іншими суб’єктами владних повноважень і знаходиться у володінні селищної ради, а саме:

- рішення Великоолександрівської районної ради;

- розпорядження та доручення Великоолександрівської районної державної адміністрації.

Не є публічною інформація, що стосується відносин:

- щодо отримання інформації селищною радою при здійсненні нею своїх функцій;

- у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Забезпечення доступу до публічної інформації

Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на інформаційному стенді в приміщені селищної ради та на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет, а також шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Оприлюднення публічної інформації щодо громадського обговорення та прийняття регуляторних актів, здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Доступ до інформації про особу

Доступ до інформації про особу здійснюється в порядку визначеному статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Доступ до конфіденційної інформації можливий лише за згодою особи, якого стосується дана інформація, та відповідно до визначеного нею порядку і передбачених умов. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать зокрема дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження та інша інформація, передбачена чинним законодавством України.

В разі якщо запитувач хоче отримати інформацію про документ, в якому міститься конфіденційна інформація про іншу фізичну особу, відповідальна особа з питань запитів на інформацію звертається до цієї фізичної особи про надання згоди на оприлюднення такої інформації або надає інформацію доступ до якої не обмежений. Якщо від фізичної особи надходить згода на надання про неї інформації з обмеженим доступом, запитувачу надається  відповідна інформація.

Оформлення запитів на інформацію

Запитувач має право звернутися до селищної ради із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію  - це прохання особи до селищної ради надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним та подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа подає запит за встановленою формою, яку можна отримати в селищній раді та тут

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на інформацію в обов’язковому порядку реєструється в журналі запитів і передається керівнику для прийняття рішення про надання відповідної інформації.

Надання відповіді на запит

Відповідь надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має буди надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  відповідальна особа селищної ради з питань доступу до публічної інформації  може  продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється про продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк у розмірі:

Послуга, що надається Розмір плати за отриману послугу*
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

* Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї  сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Підстави відмови  в  задоволенні запиту:

1) селищна рада   не  володіє  і  не  зобов'язана відповідно  до  її повноважень,  передбачених   законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з  обмеженим доступом відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ; 

3) особа,  яка подала запит на інформацію, не  оплатила фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням або друком;

4) не  дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідь селищної ради про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Якщо селищна рада не  володіє запитуваною інформацією,  але  відомо або має бути відомо, хто нею володіє, вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням  про це  запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня  отримання  запиту належним розпорядником.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в  разі,  якщо  запитувана  інформація  не  може  бути  надана для ознайомлення в передбачені законодавством та цим Порядком строки у разі настання обставин  непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома  запитувача  у  письмовій  формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності селищної ради

Рішення, дії чи бездіяльність селищної ради та її посадових осіб можуть бути оскаржені до керівництва селищною радою або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання селищною радою обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність селищної ради, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Інформація про діяльність Білокриницької селищної ради

Місцезнаходження: Україна, Херсонська область Великоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, 1.

Поштова адреса: 74112, вул. Центральна, 1, смт. Біла Криниця, Великоолександрівський район Херсонська область, Україна.

Телефон/факс: (05532) 2-20-41

Адреса електронної пошти: bkrinitsarada@ukr.net

Веб-сайт: http://bila-krynycya.rada.org.ua/

Селищний голова – посада вакантна до позачергових виборів селищного голови, телефон/факс (05532) 2-20-41.

Секретар селищної ради – Сіряк Сергій Миколайович, (05532) 31-216
адреса електронної пошти 2704111311@mail.gov.ua

Розклад роботи: понеділок-п’ятниця – з 08:00 до 17:00, перерва – з 12:00 до 13:00, вихідні дні – субота, неділя.

Прийом громадян: вівторок-п’ятниця – з 08:00 до 14:00.

Інформація про вакансії розміщяється у розділі оголошень разом з порядком та умовами проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

Логін: *

Пароль: *