Регламент селищної ради

Додаток 1
до рішення XXII сесії

селищної ради VІI скликання

від  07.07.2017 р.  № 229

 

Затверджено:

Рішення Білокриницької селищної ради

від 23.11.2015 р. № 17,

в новій редакції від 07.07.2017 року на

підставі змін та доповнень, внесених

рішенням селищної ради № 229

 

РЕГЛАМЕНТ
Білокриницької селищної  ради
VІІ скликання

§1 Організація роботи селищної ради

Розділ І. Загальні положення

1. Основні терміни, використані в цьому регламенті, мають таке значення:

загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

склад ради - кількість депутатів, обраних до селищної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до селищної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини половини від загального складу ради;

виступ - публічне виголошення промови;

доповідь - повідомлення на певну тему;

репліка - коротке висловлювання, зауваження одного співбесідника іншому з нагоди чого-небудь.

зауваження - висловлення з місця доповідачеві або виступаючому;

поправка - уточнення з урахуванням чого-небудь;

пропозиція - те, що пропонується увазі того чи іншого виступаючого, виноситься на обговорення;

фракція - організована група депутатів, об’єднаних на основі єдності поглядів або партійного членства, з можливістю участі в ній позапартійних депутатів, які підтримують політичну спрямованість фракції;

депутатська група - це об’єднання депутатів селищної ради з метою спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах.  

2.  Порядок діяльності селищної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим регламентом та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються порядку діяльності  селищної  ради.

Контроль за дотриманням регламенту покладається на голову селищної ради та постійну мандатну комісію з питань депутатської діяльності та етики, забезпечення законності і правопорядку.

3.  Регламент селищної ради VІІ скликання (далі - регламент) є нормативним актом ради, який встановлює порядок скликання сесій ради, порядок підготовки і розгляду нею питань (постійні комісії, контрольні комісії, президія, групи, фракції, внесення пропозицій, голосування, види голосування, прийняття рішень, їх взаємовідносини при підготовці та прийнятті рішення), прийняття рішення про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, порядок роботи сесії, проведення сесій селищної ради, її пленарних засідань, формування постійних комісій, депутатських груп, фракцій, їх функції та форми роботи, організаційно-процедурні питання діяльності виконавчих органів селищної ради.

4. Робота селищної ради, як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади селищної ради, базується на принципах законності, відкритості, гласності, колегіальності, широкому залученні громадськості до управління справами.

Гласність та відкритість роботи селищної ради забезпечується шляхом оприлюднення актів органу місцевого самоврядування та іншої інформації на сторінках офіційного сайту селищної ради.

Робота селищної ради ведеться державною мовою. У разі, коли депутат не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, що розповсюджена на території району та області.

На будівлі селищної ради постійно встановлюється Державний прапор України. У залі пленарних засідань встановлюється Державний прапор України та Державний герб України.

Розділ ІІ. Депутат селищної ради

Глава 1. Організація діяльності

1.     Депутат селищної ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії селищної ради - з моменту офіційного оголошення підсумків виборів селищною територіальною виборчою комісією - і закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата селищної ради та заміщення вибулого депутата наступним за черговістю кандидатом у депутати у виборчому списку селищної партійної організації (блоку).

Суперечки щодо набуття повноважень депутата селищної ради вирішуються судом.

2.     Депутату селищної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов'язків, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим регламентом.

3. Депутат селищної ради представляє в селищній раді спільні інтереси територіальних громад селищної ради та політичних партій (блоків), має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат селищної ради, крім голови селищної ради і секретаря ради, повинен входити до складу щонайменше однієї з постійних комісій ради.

4. Депутат селищної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях селищної ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат в селищній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається.

5.    Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на засіданнях селищної ради та її органів, до яких його обрано.

Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Відсутність депутата на засіданнях селищної ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин, про які він зобов'язаний проінформувати голову селищної ради або секретаря ради.

6.    Депутат селищної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;
2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;
3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;
4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;
6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
8) порушувати питання про недовіру голові селищної ради, розпуск органів, утворених радою;
9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
13 ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;
14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;
15) об'єднуватися з іншими депутатами селищної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до діючого законодавства та регламенту ради;
16) передавати головуючому тексти своїх невиголошених виступів, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь;
17) мати інші права, що передбачені законодавством України та рішеннями ради.

7.    Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, голови селищної ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території селищної ради з питань, які віднесені до компетенції ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмові чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні селищної ради.

Головуючий на засіданні інформує раду про депутатські запити, які внесені і не оголошені на засіданні.

Секретар ради забезпечує доведення тексту - запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата селищної ради.

Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до наступного абзацу цієї статті.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього селищній раді і депутату селищної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові селищної ради, який вніс запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат селищної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/3 присутніх на засіданні депутатів селищної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою.

Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

8. Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради - здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради, до яких звернувся депутат селищної ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто, у встановлений строк, депутату селищної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат селищної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

Якщо депутат селищної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до ст. 7. Глави 1 Розділу 2 цього регламенту.

9 Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

Запитання до керівних осіб ради можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.

Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або надана депутатові особисто.

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Глава 2. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати селищної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутати селищної ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата селищної ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Депутатська група може бути утворена на визначений термін або на термін скликання в будь-який час протягом строку повноважень селищної ради даного скликання, за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи складаються не менше як з п'яти депутатів ради.

Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Керівник депутатської групи входить до складу Президії селищної ради.

Депутатська група реєструється селищної радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи, із зазначенням її назви, мети, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Селищна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Глава 3. Депутатські фракції

1.     Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції за кількістю отриманих на виборах мандатів депутатів селищної ради за списком політичної партії чи блоку. З числа членів депутатської фракції обирається керівник фракції, який входить до складу Президії селищної ради.

До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Голова і секретар селищної ради не можуть входити до складу жодної із фракцій.

Порядок роботи депутатської фракції, вступу до фракції та виходу чи виключення з неї визначаються самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована в апараті селищної ради. Умовою її реєстрації є надходження на ім'я голови селищної ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції, а також депутатів, уповноважених її представляти. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії.

Після реєстрації рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів селищної ради головуючим на пленарному засіданні селищної ради.

Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник письмово повідомляє голову селищної ради, або секретаря селищної ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається або лише уповноважений представник депутатської фракції, якщо депутата виключено з неї.

У разі, коли склад депутатської фракції стає меншим від установленої кількості, вона після 15 днів оголошується головою селищної ради розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів селищної ради, за винятком Президії селищної ради, представництво в якій втрачається.

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову селищної ради.

2.    Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
4)об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Глава 4 Депутатське об’єднання

           1. Депутатське об’єднання (далі - об’єднання)  -  це добровільне об'єднання депутатських фракцій, груп та окремих депутатів від політичних партій та виборчих блоків, яке формується у селищній раді за результатами виборів  і  на  основі узгодження   політичних   позицій.   До  складу  об’єднання  входять депутатські фракції, групи та окремі депутати від політичних партій та виборчих блоків.

          2. Об’єднання формується депутатськими фракціями, групами та окремими депутатами від політичних партій та виборчих блоків  утвореними в порядку,  встановленому цим Регламентом,  протягом двох місяців з дня  відкриття  першого  засідання  новообраної селищної ради. Очолює об’єднання координатор, який обирається зборами об’єднання  простою більшістю від його загального складу.

          3. Об’єднання   формується   після   проведення   депутатськими фракціями, групами та окремими депутатами від політичних партій та виборчих блоків консультацій. За результатами проведених консультацій за особистими  підписами всіх депутатів що входять до депутатських фракцій, груп  та за підписом  депутата від  політичної партії, виборчого блоку  укладається Угода про депутатське об’єднання   у селищній  раді (далі - угода).

           4. В  угоді   фіксуються   узгоджені   політичні позиції,  що  стали  основою  формування  цього об’єднання,  зокрема стосовно вирішення соціально-економічних та суспільно політичних проблем селищної ради,  визначається політична  спрямованість  і принципи діяльності об’єднання,  а також порядок  вирішення  внутрішньо-організаційних  питань   діяльності об’єднання та порядок припинення його діяльності. До  угоди додаються  списки  членів  депутатських  фракцій,  груп та окремих депутатів, що   сформували об’єднання з особистими підписами кожного члена об’єднання. Списки членів депутатських фракцій, групи та окремих депутатів є невід'ємною складовою  угоди.

           5. Об’єднання  вважається  сформованим  з  моменту   офіційного оголошення  про  це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих  до виконавчого апарату селищної  ради   документів, а саме заяви про формування  депутатського об’єднання, угоди та списків членів депутатських фракцій, групи та окремих депутатів.

           6. Текст    угоди,  персональний  склад  об’єднання публікуються в районній газеті не пізніш  як  через  сім днів після офіційного оголошення про сформування  об’єднання.

           7. У   разі  припинення  діяльності  об’єднання  нове  об’єднання формується в порядку, встановленому цим Регламентом.

           8. Об’єднання   приймає  рішення  на  своїх   зборах більшістю  голосів    депутатів,  які  входять  до  складу об’єднання.

           9  Інші   питання   порядку   організації   роботи   об’єднання визначаються угодою.

          10. Діяльність об’єднання припиняється у разі:

                1) припинення   повноважень   селищної   ради;

                2) прийняття   об’єднанням   рішення   про   припинення   своєї діяльності.

          11. Діяльність  об’єднання  вважається  припиненим,  з моменту офіційного  оголошення  про це головуючим на пленарному засіданні. Повідомлення про припинення  діяльності  об’єднання  публікується  в районній газеті не  пізніше  ніж  через сім днів після офіційного оголошення про припинення його діяльності.

Розділ ІІІ. Посадові особи та органи селищної ради, порядок їх формування

Глава 1. Голова селищної ради

1 Голова селищної ради є головною посадовою особою в раді.

Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення відповідною селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується на момент вступу на посаду іншої обраної відповідно до закону особи, та визначаються чинним законодавством, цим регламентом, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках передбачених чинним законодавством.

При здійсненні наданих повноважень голова селищної ради є підзвітним перед радою.

Щорічно голова селищної ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою діяльність.

Конкретна дата звіту перед радою визначається на засіданні селищної ради.

Селищна рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту голови селищної ради, якщо за це проголосувало понад половини від загального складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

Глава 2. Секретар селищної  ради

1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови відповідною радою з числа її депутатів, на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. Секретар селищної ради скликає сесії ради у випадках передбачених законодавством, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

4. Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Глава 3. Постійні і тимчасові комісії селищної ради

1. Постійні комісії селищної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії селищної ради охоплюють усі сфери діяльності, пов'язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, їх перелік визначається відповідним рішенням селищної ради.

Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Положенням про постійні комісії селищної ради», що затверджуються відповідним рішенням селищної ради не пізніше ніж на другій сесії новообраної ради.

3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі не менше 5 депутатів та не більше, як правило, 10 депутатів.

Якщо склад комісії налічує менше 5 осіб, така комісія вважається не сформованою. Її повноваження перерозподіляються між іншими постійними комісіями селищної ради.

Депутат селищної ради може бути членом декількох постійних комісій. Голова і секретар селищної ради не входять до складу постійних комісій.

Голова постійної комісії обирається радою за поданням голови селищної ради враховуючи рекомендації депутатських фракцій, груп, об’єднання яке має вигляд письмового повідомлення.

Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

4.    Робота постійних комісій селищної ради здійснюється на підставі затверджених селищною радою планів, а також за дорученням селищної ради, голови селищної ради або за власною ініціативою. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, організовують розробку депутатами проектів рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях селищної ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії за дорученням селищної ради, голови селищної ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради - здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи селищної ради, з урахуванням пропозицій членів комісії, наданих селищною радою, головою селищної ради доручень та інших питань, ініційованих комісією. Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії і надається  голові селищної ради до відома.

Кожен член комісії має право вносити пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії за один день до такого засідання, подавши їх особисто голові комісії.

5. Засідання постійної комісії селищної ради скликаються головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяця, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії. Засідання комісії може бути скликане позачергово на вимогу депутатів, які складають не менше третини від складу членів комісії.

6. Депутат селищної ради, член комісії зобов'язаний бути присутнім на її засіданні і брати в ньому активну участь.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов'язаний попередньо  повідомити про це голову комісії.

7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може:

-    створювати тимчасові підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, фахівців;

- створювати тимчасові підкомісії за галузевим принципом для оперативного та деталізованого вирішення питань та розробки проектів рішень ради.

Голова підкомісії обирається зі складу членів постійної комісії на її засіданні;

-  проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями селищної ради, відповідними комісіями інших рад, тимчасовими контрольними комісіями.

У такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій.

8.    У роботі постійних комісій можуть брати участь запрошені, які визначені комісією доповідати з питань порядку денного засідання постійної комісії, а також представники підприємств, установ, організацій та громадяни.

Депутати мають право брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких вони не обрані, з правом дорадчого голосу.

9.    Слухання в постійній комісії селищної ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду селищної ради в цілому, чи на окремі її частини.

Рішення за наслідками слухання не приймається, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів селищної ради, з питань, що належать до компетенції комісії.

Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійною комісією складається протокол, який підписується головою. У протоколі комісії повинно бути відображено чітку позицію з розглянутого питання й зроблено відповідні висновки та дано рекомендації. Такі висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Оформлений протокол не пізніше як на третій день після проведення засідання комісії підписується головою. Витяги із протоколів засідань постійних комісій, завірені печаткою апарату селищної ради, надаються згідно з рекомендаціями комісій та на письмове звернення зацікавлених осіб, подане на ім'я заступника голови селищної ради.

11. Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. В окремих випадках за рішенням ради з метою об’єктивності до складу постійної комісії можуть включатися представники громадськості.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

У складі тимчасової комісії мають бути представлені за бажанням усі депутатські фракції та групи ради за принципом пропорційного представництва.

Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого має або може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб, в тому числі юридичних осіб, до керівництва яким чи до власності яких депутат або пов'язані з ним особи мають безпосереднє значення.

12.    Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради, інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

Розділ IV. Сесії селищної ради

Глава 1. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій селищної ради та пленарних засідань

1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань селищної ради.

2. Сесії селищної ради скликаються головою селищної  ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з земельних питань не рідше одного разу на місяць.

3. Сесія може бути також скликана секретарем селищної ради у таких випадках:

- відповідно до доручення голови селищної ради;
- якщо голова селищної ради без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк, за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради;
- якщо сесія не скликається головою селищної ради у строки передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом.

            4. У разі, якщо голова селищної ради або секретар селищної ради у двотижневий строк не скликають сесію, на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу селищної ради, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією селищної ради.

            5. Розпорядження або повідомлення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома населення селищної ради шляхом розміщення відповідного повідомленні (оголошення) у місцях найбільшого скупчення людей та на офіційній веб-сторінці селищної ради чи на інформаційному стенді не пізніше як за 10 днів до її пленарного - засідання, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до нього, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

Повідомлення депутатів селищної ради та запрошених здійснюється письмово, усно, телефонограмою не менш, як за п'ять днів до дня чергової сесії або протягом дня, що передує дню позачергової сесії.

6. Пропозиції щодо скликання сесії селищної ради у позачерговому порядку подаються голові селищної ради головою постійної комісії, однією третиною депутатів селищної ради від її складу у письмовому вигляді, із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтуванням необхідності її скликання.

7. У разі скликання сесії відповідно до плану роботи селищної ради на поточний рік секретарем селищної ради розробляється план її підготовки та проведення, що затверджується головою селищної ради і дотримання якого є обов'язковим для депутатів селищної ради та працівників її виконавчого апарату.

Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради.

Сесію селищної ради відкриває і веде голова селищної ради, секретар селищної ради або один із депутатів селищної ради, якого уповноважила на це сесія селищної ради, скликана однією третиною депутатів селищної ради від її складу. При обговоренні звіту голови селищної ради та при обговоренні питань, що стосуються особисто голови селищної ради, сесію веде або секретар селищної ради, або один із депутатів за дорученням ради.

8.    Депутат селищної ради зобов'язаний бути присутнім на сесії ради і брати участь в її роботі. У разі неможливості прибуття на сесію, депутат зобов'язаний повідомити про це голову селищної ради, секретаря селищної ради або працівників апарату селищної ради до початку роботи сесії (письмово, усно, за телефоном).

У роботі сесії селищної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається робочою групою і погоджується головою селищної ради.

На пленарне засіданні селищної ради можуть бути запрошені: голова районної державної адміністрації, голова районної ради, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, її відділів та управлінь, керівники підприємств, організацій, депутати різних рівнів,  представники політичних партій, виборчих блоків, громадяни.

9.    Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє її номер, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.

Завершення сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.

Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо сесія не визначилась щодо всіх питань порядку денного, на її засіданні невідкладно вирішується питання перерви у засіданні сесії. Засідання сесії не може перериватися більш ніж на сім днів. Питання перерви в засіданні та її тривалості, дата та час продовження засідання сесії розглядаються невідкладно радою і рішення стосовно згаданих питань приймається більшістю голосів від складу селищної ради.

Глава 2. Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії і селищної ради

1. Пропозиції щодо питань на розгляд селищної ради, можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями селищної ради, депутатами, депутатськими фракціями і групами, виконавчим комітетом селищної ради, загальним зборами громадян, громадянами.

Узгодження питань та проектів рішень на розгляд сесії здійснюється постійними комісіями. Для підготовки питань постійні депутатські комісії, депутатські групи, фракції можуть утворювати підготовчі комісії із залученням представників громадськості, спеціалістів.

2.     Попередньо розглядаються проекти:

1) селищної програми соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань та звітів про їх виконання;
2) селищного бюджету, затвердження звітів про виконання селищного бюджету за відповідний період, внесення змін до селищного бюджету;
3) регуляторних актів;
4) з інших питань, що виносяться на розгляд селищної ради.

3.     Проекти рішень готуються головою селищної ради, депутатами селищної ради, постійними комісіями селищної ради, депутатськими фракціями і групами, виконавчим комітетом селищної ради.

4.    Проект рішення, який пропонується на розгляд селищної ради, повинен складатися із:

-  вступної частини, яка визначає чітко сформульовану мету прийняття рішення, короткий аналіз та об'єктивну і принципову оцінку стану справ з обговорюваного питання, містить посилання на законодавчі та інші нормативні документи, рішення селищної ради, висновки та рекомендації постійних комісій, які повинна врахувати селищна рада при прийнятті рішення;

-    вирішальної частини, в якій чітко формулюються завдання, визначаються виконавці та строки виконання рішення;

- якщо рішення містить конкретні завдання (кому, що і в який термін виконати), то повинен передбачатися пункт щодо покладання контролю за ходом виконання рішення на одну із постійних комісій селищної ради;

- якщо рішення має нормативний характер або є регуляторним актом, то обов'язковим є передбачення пункту щодо його оприлюднення та строку введення в дію.

5.    Проект рішення сесії попередньо друкується суб'єктом його подання і надається секретарю селищної ради для його реєстрації та присвоєння реєстраційного порядкового номеру. За бажанням автора проекту рішення на його примірниках проставляється реєстраційний номер проекту рішення та дата реєстрації.

Після оприлюднення проекту рішення проходить процедура підготовки заінтересованими особами проектів уточнень, пропозицій тощо, які мають бути письмово оформлені та додані до проекту рішення.

Не пізніше 10 днів до пленарного засідання чергової сесії, а у випадку позачергової сесії за 1 день, проекти рішень мають пройти процедуру попереднього обговорення в постійній комісії, до відання якої відноситься питання, депутатської групи та фракції. Якщо проект передбачає залучення бюджетних коштів, то  для підготовки такого проекту залучаються головний бухгалтер селищної ради. По результатам підготовки такого проекту головний бухгалтер селищної ради надає письмові висновки щодо можливості прийняття радою питань, прийняття яких пропонується проектом рішення. 

До проекту рішення додаються:

- список осіб, яких необхідно запросити на сесію при розгляді цього питання;

- якщо є особливі думки або заперечення по суті проекту рішення з боку осіб, діяльність яких розглядалася;

- за необхідності фінансових витрат для реалізації рішення, до проекту додається його економічне обґрунтування.

6.    Не пізніше 10 днів до пленарного засідання чергової сесії, а у випадку позачергової сесії за 1 день, постійні комісії готують свої висновки та рекомендації з питань, прийняття яких пропонується проектом рішення, та надають селищному голові для включення їх до порядку денного чергової чи позачергової сесії селищної ради.

7. На пленарному засіданні сесії селищної ради головуючим перед голосуванням по кожному проекту оголошуються висновки постійної комісії, до відання якої відноситься питання.

Поправки до проекту рішення, які виникли в процесі обговорення на пленарному засіданні, надаються головуючому в письмовій формі або в усній формі, якщо це доступно до формулювання викладення усної пропозиції при постановці її головуючим на голосування.

8.      Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, доопрацювання рішень за підсумками голосування на пленарному засіданні сесії проводиться суб'єктами підготовки і подання проектів рішень сесії  протягом 3-х робочих днів. Контроль за якісним та своєчасним доопрацюванням прийнятих рішень здійснює секретар селищної ради .

У разі недотримання відповідальними особами встановленого терміну доопрацювання рішень селищної ради, керуючий справами або голова комісії надає голові селищної ради відповідне подання для застосування до посадових осіб, які порушили термін, відповідних мір реагування передбачених чинним законодавством України .

Рішення селищної ради підписує голова селищної ради (секретар, головуючий з числа депутатів у встановлених законом випадках) в строк не більше 5 днів з дня його прийняття сесією селищної ради.

Не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішень секретар селищної ради забезпечує доведення їх до виконавців та до відома населення селищної ради.

Глава 3. Порядок денний сесії селищної ради

1.    Пропозиції щодо порядку денного сесії селищної ради формує голова селищної ради на підставі:

1) плану роботи селищної ради.
2) Пропозицій:

 • голови селищної ради;
 • депутатських фракцій та груп;
 • постійних депутатських комісій;
 • окремих депутатів;
 • робочої групи з підготовки питань сесії;
 • місцевої ініціативи з боку членів територіальної громади.

            Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку пленарного засідання сесії, шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

2. Голосування проводиться як за кожною пропозицією про зміну порядку денного, так і за черговістю розгляду питань.

Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу ради.

3.    До порядку денного до його затвердження можуть бути включені, за пропозицією голови селищної ради та постійних комісій, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:

-   для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів та непередбачених фінансових витрат;

- підтверджується наявність у депутатів усіх необхідних матеріалів;

-  питання потребує негайного вирішення (при цьому проект рішення, у разі потреби, готується спеціально обраною редакційною комісією і розповсюджується нею серед депутатів у процесі роботи пленарного засідання сесії).

Кожна з таких пропозицій ставиться на голосування і вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість від присутніх депутатів.

4. У порядку ведення кожної сесії ради та регламенті пленарного засідання передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

Глава 4. Організація роботи пленарного засідання сесії селищної ради

            1. Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання сесії, проводиться перед його початком, а також у ході сесії, в міру її необхідності та після кожної перерви.

2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на ньому депутатів, а також про запрошених на сесію.

3. Регламент роботи пленарного засідання встановлюється радою.

Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів присутніх на сесії. Пленарне засідання ради, як правило, починається о чотирнадцятій годині і закінчується о вісімнадцятій. Встановлюються перерви до 15 хвилин через кожні 1,5-2 години роботи сесійних засідань і перерва на обід 50 хвилин, якщо інші рішення не прийняті радою.

4. Час для доповідей надається в межах до 20 хвилин; співдоповідей - до 10 хвилин, виступаючим в обговорені по конкретному питанню - по 5 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок - до 3 хвилин.

В окремих випадках, за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії, головуючий має продовжити час конкретному виступаючому.

5.    Головуючий на засіданні:

 • надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;
 • організовує обговорення питань;
 • ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;
 • оголошує результати голосування;
 • забезпечує порядок у залі засідань, не допускає виступів не від мікрофонів та виступів осіб, які не є депутатами.
 • слідкує за дотриманням регламенту роботи;
 • не допускає будь-якого тиску на депутата при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;
 • повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

6.      З метою забезпечення нормальної роботи пленарного засідання сесії (гласності, об'єктивності, відповідності законам України, даному Регламенту) на початку пленарного засідання, до формування порядку денного, утворюються робочі органи, а саме: лічильна група, секретар.

Пропозиції за кількісним та персональним складами зазначених груп вносяться робочою групою разом із проектом порядку денного. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії.

Лічильна група (комісія): обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії. Лічильна група (комісія) діє на постійній основі до моменту зміни її персонального складу чи скасування депутатами селищної ради.

Секретар сесії: обирається з числа депутатів простою більшістю голосів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, що надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань. Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ. Надає роз'яснення депутатам з питань роботи сесії. Розповсюджує на сесії будь-які матеріали, знаки та інші, які надходять від депутатів ради та запрошених.

Лічильна група формується з числа депутатів - представників всіх фракцій, які зареєстровані в селищній раді. Керівники цих робочих органів сесії протягом шести сесій не можуть бути представниками однієї й тієї ж фракції.

7. Список запрошених на пленарне засідання ради складає селищний голова.

Реєстрація запрошених здійснюється до початку роботи пленарного засідання. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні.

Особи, присутні на пленарних засіданнях селищної ради, займають у залі місця, відведені для запрошених. Вони не мають права втручатися в роботу пленарного засідання, зобов'язані не порушувати порядок роботи депутатів, утримуватися від публічного прояву свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Вони мають право виступати, якщо буде дано дозвіл більшістю від присутніх на сесії депутатів.

У випадку порушення порядку (викрики, сміх, тупіт, оплески, некоректна поведінка тощо), на підставі рішення селищної ради та за розпорядженням головуючого, запрошені на засідання особи можуть бути виведені із залу засідань селищної ради.

8.    Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім'я головуючого на пленарному засіданні через секретаря.

Головуючий може надати слово для виступу і за усним зверненням депутата. На заявах, що надходять від депутатів щодо виступів, секретарем проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.

Головуючий на пленарному засіданні сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які записалися для виступу.

При цьому депутати селищної ради мають право на першочерговий виступ.

Голова селищної ради, секретар селищної ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час із дотриманням регламенту.

Депутат ради може виступати з одного і того ж питання один раз. Ставити запитання, надавати довідки та репліки з одного і того ж питання не більше трьох разів.

Інші форми участі депутата в обговоренні питань на пленарному засіданні не допускаються.

9.    Кожна з постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується. В цих випадках надається слово для виступу.

Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

 • голові бюджетної комісії селищної ради та головному бухгалтеру селищної ради - з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків селищного бюджету;
 • особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене па розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

10.      Перед початком виступу депутат або запрошений зобов'язаний назвати себе.

Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, використовувати у своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається, якщо інше рішення не буде прийняте більшістю від присутніх на сесії депутатів.

11.     З питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку, які розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь голови відповідної постійної комісії (або декількох постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

12.    Обговорення питання, яке розглядає селищна рада, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує про кількість депутатів, які записалися і виступили, з'ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання, текст даного виступу включається до протоколу сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку «До протоколу».

13.    За рішенням ради, розгляд питання порядку денного сесії, в разі необхідності, може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.

Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються у раду.

14. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради, розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

           15. Робота селищної ради ведеться державною мовою. Якщо депутат не володіє державною мовою, дозволяються виступи депутатів на засіданнях селищної ради та її органі  російською   мовою.  

Матеріали сесії протоколюються і зберігаються безстроково на цифрових носіях. Копії цих матеріалів можуть бути надані депутату селищної ради за його письмовою вимогою, поданої на ім'я керуючого справами ради із відшкодуванням необхідних на це витрат.

Глава 5.  Перша сесія ради нового скликання

            1. Першу сесію новообраної ради скликає селищна виборча комісія не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі шляхом публічного оголошення в засобах масової інформації, іншими способами, що забезпечують публічність оголошення.

            2. Депутату не пізніше як за десять днів до першої сесії надсилається:

            1) повідомлення про час першого пленарного засідання;

            2) перелік діючих постійних комісій ради і положення про них;

            3) довідкові матеріали про обраних депутатів: прізвище, ім’я та по батькові; номер виборчого округу; рік народження; дані про посаду, місце роботи, партійність.

Депутат не пізніш як за тиждень до початку сесії подає на ім’я секретаря селищної ради:

            1) назву постійної комісії, в якій він згоден працювати;

            2) кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см.

            3. Першу сесію ради відкриває і веде голова селищної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів, визнання їх повноважень.

            Новообраний голова селищної ради приймає Присягу посадової особи місцевого самоврядування.

            Друге пленарне засідання за головуванням на ньому голови селищної ради проводиться за таким порядком денним:

            1) інформація голови селищної ради про створення депутатських груп/фракцій;

            2) визначення переліку, складу і функцій постійних комісій ради;

            3) обрання постійних комісій ради;

            4) затвердження голів постійних комісій;

            5) розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період;

            6) різне.

Розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період роботи ради здійснюється відповідно до вимог цього регламенту.

Розділ V. Процедурні питання

Глава 1. Види голосування і процедури прийняття рішень селищної ради

1.    Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим регламентом та іншими актами чинного законодавства.

Під час роботи сесії не вноситься повторно на голосування питання, якщо при першому голосуванні за нього не було отримано необхідної кількості голосів.

2.      Рада приймає рішення відкритим поіменним або таємним голосуванням. Таємне голосування в обов'язковому порядку проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством або на вимогу не менше 1/3 від загальної кількості депутатів селищної ради.

3. Пропозиція про таємне або поіменне голосування виноситься на розгляд сесії, якщо на його проведенні наполягають постійна комісія, депутатська фракція. Таємне або поіменне голосування проводиться, якщо за цю пропозицію проголосувало не менше однієї третини від загального складу селищної ради.

4. При проведенні голосування підрахунок голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої визначається селищною радою.

5.     Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання.

Голосування проводиться шляхом підняття руки  чи депутатського посвідчення.

           6. Поіменне голосування відбувається шляхом оголошення керівником лічильної групи в алфавітному порядку прізвища, ім'я та по батькові депутата селищної ради і оголошення особисто названим депутатом своєї позиції відносно питання, що голосується, проголошенням вголос одного із слів: «за», «проти» або «утримався». Голова лічильної групи заносить це до списку депутатів для поіменного голосування, який підписується ним і секретарем лічильної групи. Після цього лічильна група встановлює результати голосування та надає їх головуючому для оголошення.

            7. Порядок проведення таємного голосування, форма бюлетенів встановлюються лічильною групою. Бюлетені для таємного голосування, перед його початком, підписуються головою та секретарем лічильної групи.

8. Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної групи у відповідності до списків депутатів, за пред'явленням посвідчення або іншого документу, який засвідчує особу депутата, у разі, якщо у когось із членів лічильної комісії є сумнів в особі депутата. Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної групи, які підлягають затвердженню на пленарному засіданні сесії відкритим голосуванням. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

9. Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

10. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція, що виникла у депутатів під час обговорення питання на пленарному засіданні, надається, як правило, у письмовій формі секретарю сесії, обговорюються і вносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат. Зазначена поправка може бути усною, якщо на це погоджується більшість депутатів від присутніх на сесії.

11. Після постановки питання на голосування слово для обговорення з даного питання не надається. Після прийняття рішення проголосоване питання не обговорюється.

12. Рішення селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення селищної ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 10-денний термін з дня їх прийняття.

У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення, виправлення вносяться негайно представником відповідної профільної постійної комісії.

13.       Рішення селищної ради нормативно-правового характеру, а також звернення та заяви підлягають обов'язковому оприлюдненню через опублікування їх на офіційній веб-сторінці селищної ради.

Всі, прийняті селищною радою рішення підшиваються в протокол сесії і зберігається в протокольній частині ради.

Кожен депутат має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради. Кожен депутат має право отримати копію будь-якого рішення ради.

14.       Обрання голів постійних комісій селищної ради здійснюється за процедурою погоджень цього питання в порядку, встановленому цим регламентом, з урахуванням пропозицій депутатських фракцій щодо їх пропорційного представництва за погодженням з кандидатами на посади голів постійних комісій.

У разі внесення на сесії узгодженого з депутатськими фракціями списку голів за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком в цілому. При цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не здійснюється.

Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити:

 • назви усіх постійних комісій;
 • прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів постійних комісій;
 • дані про їх партійну належність;
 • назви фракцій, які висунули відповідних кандидатів.

У разі коли голосування за списком голів постійних комісій не призвело до їх обрання, подальша процедура внесення кандидатур і здійснення голосування визначаються згідно правил, установлених цим регламентом.

Глава 2. Дисципліна та етика пленарних засідань селищної ради

            1. Присутні на пленарних засіданнях селищної ради не повинні: користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого. Якщо виступаючий і після цього перевищує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою припинити виступ. Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.

3. Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, тощо).

4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд селищної ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні селищної ради.

Розділ VI. (Вилучено).

Розділ VІI. Спеціальні процедури прийняття рішень

  Дострокове припинення повноважень голови селищної ради

1. Повноваження голови селищної ради вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним таким, що помер;

7) його смерті.

2. Повноваження голови селищної ради можуть бути достроково припинені у випадках, коли він:

1) порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян;

2) не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

3. Повноваження селищного голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

4. Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених пунктом 2 розділу VII параграфу 1 цього Регламенту, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням селищної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

5. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

6. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими пунктами 7-11 розділу VII параграфу 1 цього Регламенту, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

7. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 30 осіб. Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання селищного голови - не менше 10 осіб.

8. На підтримку пропозиції про відкликання селищного голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний селищним головою.

Збір підписів проводиться протягом десяти днів.

Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів протягом десяти днів з дня їх отримання.

9.  Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою селищного голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії селищною радою більшістю голосів від її складу.

У разі прийняття місцевою радою рішення про відкликання селищного голови за народною ініціативою або у разі подання до місцевої ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду селищного голови, про відкликання селищного голови за народною ініціативою, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

10. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного голови може порушуватись перед Верховною Радою України селищною радою.

11. Повноваження селищного голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у п.п. 1,2,6,7 пункту 1 розділу VII Регламенту, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у п.п. 3,4,6,7 пункту 1 розділу VII Регламенту, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстав, зазначених у пункті 2 розділу VII Регламенту, - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;

4) з підстав, зазначених у пункті 3 розділу VII Регламенту, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів);

5) у випадку, передбаченому пунктом 6 розділу VII Регламенту, - з дня прийняття відповідною радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови.

Дострокове припинення повноважень депутата ради

12. Дострокове припинення повноважень депутата селищної ради здійснюється відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та чинного законодавства України.

Розділ VIII. Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності селищної ради

1. Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності селищної ради, її апарату, органів та посадових осіб визначається радою із складу комунальної власності за поданням голови селищної ради.

2. Фінансове забезпечення діяльності селищної ради, виконавчого апарату, органів та посадових осіб забезпечується за рахунок селищного бюджету.

3. Розпорядником відповідної частини бюджету є голова селищної ради.

Розділ IX. Прийняття і зміни регламенту, відповідальність за його порушення

            1. Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється на підставі рішення селищної ради.

2. Зміни до регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

3.Зауваження щодо порушення регламенту беруться до відома, головуючим на засіданні невідкладно.

Усі порушення регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

4. Неодноразове порушення регламенту депутатом або головою селищної ради є підставою для розгляду цього питання на засіданні постійної мандатної комісії з питань депутатської діяльності та етики, забезпечення законності і правопорядку з подальшим позбавленням його права на виступ при розгляді того чи іншого питання.

Неодноразове порушення регламенту головою селищної ради є підставою для винесення йому попередження з боку не менше ніж 1/3 від загальної кількості депутатів.

У разі повторного порушення головою селищної ради регламенту протягом однієї сесії, рада, після скороченого обговорення, може більшістю голосів від загального складу ради прийняти процедурне рішення про заміну головуючого на засіданні.

 

§2. Робота виконавчого комітету Білокриницької селищної  ради VІІ скликання

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У Регламенті виконавчого комітету Білокриницької селищної ради (далі – Регламент виконкому) наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

виконком – виконавчий комітет Білокриницької селищної ради;

посадові особи виконавчого комітету селищної ради – особи, які працюють   в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій  і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

розпорядчі акти – розпорядження селищного голови, рішення виконкому селищної ради;

кадрова служба – посадова особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства;

службове листування – опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції   у виконкомі селищної ради;

звернення громадян – пропозиції, заяви, скарги, які надходять селищному голові, виконкому селищної ради;

установлений порядок – порядок, визначений розпорядчими актами селищного голови та виконкому селищної ради для здійснення окремих положень даного Регламенту виконкому.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок діяльності виконкому Білокриницької селищної ради визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законодавчими актами, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Регламентом виконкому та нормативно-інструктивними документами.

2. Регламент виконкому регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконкому селищної ради.

3. Зміни та доповнення до Регламенту виконкому затверджуються селищною радою на пленарному засіданні. У випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розбіжностей окремих положень даного Регламенту виконкому з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні пропозиції до селищної ради щодо зміни та доповнення до Регламенту виконкому.

4. Регламент визначає механізм здійснення таких напрямків діяльності виконкому:

 • планування роботи виконкому;
 • розпорядчі акти селищного голови та виконкому;
 • порядок підготовки і проведення засідань виконкому;
 • протоколювання засідань виконкому;
 • порядок підготовки та проведення нарад і семінарів;
 • службове  листування;
 • контроль виконання документів, листів громадян, доручень селищного голови;
 • робота з кадрами у виконкомі;
 • робота зі зверненнями та організація особистого прийому громадян;
 • адміністративно-господарчі питання.

Розділ ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНКОМУ

1. Планування роботи виконкому здійснюється за перспективними (річними), поточними (квартальними) і календарними (тижневими) планами.

2. Розробка, погодження, затвердження та контроль за виконанням планів роботи виконкому здійснюється в установленому порядку.

3. Терміни затвердження планів:

квартальний план роботи виконкому затверджується на останньому  в поточному кварталі засіданні виконавчого комітету селищної ради;

календарний план основних заходів, які проводить селищна рада та її виконавчий комітет, формується щочетверга до 16-00.

4. Контроль за виконанням квартального та календарного планів роботи здійснює секретар виконкому селищної ради.

Розділ ІІІ. РОЗПОРЯДЧІ АКТИ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1. У межах своїх повноважень селищний голова видає розпорядження.

2. Виконком у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймаються більшістю голосів (50 відсотків + 1 голос) від загального складу виконавчого комітету.

Забороняється винесення оригіналів проектів рішень виконкому селищної ради з матеріалами до них із будівлі виконкому селищної ради.

3. Днями обов’язкового проведення засідань виконавчого комітету визначається перша п’ятниця третьої декади кожного місяця, в інші дні – в міру необхідності.

4. Проект розпорядження селищного голови (далі – розпорядження, розпорядчий акт) та рішення виконавчого комітету (далі – рішення, розпорядчий акт) з основних та проблемних питань готуються посадовими особами виконавчого органу селищної ради за напрямком діяльності. Також проект розпорядчого акту готується виконавчим органом селищної ради на підставі пропозицій постійних комісій селищної ради, установ, підприємств та організацій селища після проведення відповідної експертизи з необхідними розрахунками, обґрунтуваннями та прогнозами.

У заголовку до проекту розпорядчого акту стисло викладається суть питання, з якого готується проект. Заголовок починається зі слова “Про...”.

Проект розпорядчого акту має преамбулу, в якій викладаються аналіз стану справ, причини порушення даного питання та визначається мета прийняття розпорядчого акту.

Перший пункт основної частини проекту формулюється з урахуванням змісту заголовка. В основній частині розпорядчого акту (для розпорядження – розпорядча частина, для рішення – вирішальна) визначаються конкретні та реальні завдання, спрямовані на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної розпорядчим актом, перелік виконавців та терміни виконання завдань. У необхідних випадках      у проекті розпорядчого акту можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування відповідних органів про хід виконання встановлених завдань.

Якщо проект розпорядчого акту тягне за собою зміни та доповнення до інших розпорядчих актів, то зміни та доповнення викладаються у даному проекті.

5. Оформлення проекту розпорядчого акта та додатків до нього здійснюється  в установленому порядку.

6. Проект розпорядчого акту з документами, що стали підставою для його прийняття, передаються керуючому справами виконкому селищної ради, де проект перевіряється на комплектацію.

На підпис селищному голові проект розпорядчого акту надається керуючим справами виконкому селищної ради.

7. Проект розпорядчого акту, підписаний селищним головою, реєструється в установленому порядку і направляється виконавцям встановлених завдань та заінтересованим особам, органам, юридичним особам згідно з реєстром розсилки.

Якщо у розпорядчому акті йдеться про скасування або втрату чинності попереднього розпорядчого акта, то на вказаному розпорядчому акті у правому верхньому куті робиться відповідна відмітка. Така відмітка дає можливість бачити кінцеве опрацювання на первинному документі.

8. Оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, та розпорядчих актів, підписаних селищним головою, здійснюється згідно Положення про доступ до публічної інформації у Білокриницькій селищній раді та її виконавчому комітеті.

9. Розпорядчі акти підлягають архівному зберіганню, як документи постійного терміну зберігання.

Розпорядчі акти, сформовані у справи, зберігаються протягом термінів, передбачених номенклатурою справ. Після чого розпорядчі акти в упорядкованому стані передаються до державного міського архіву на постійне зберігання.

 10. Вилучення і видача оригіналів пакету документів зі справ постійного зберігання здійснюється у виняткових випадках тільки за письмовою  вимогою судово-слідчих органів з попереднього дозволу селищного голови.

При цьому у справі залишається точна копія документу, завірена керуючим справами виконкому та акт про необхідність вилучення оригіналу.

11. Копії та витяги з розпорядчих документів для використання в роботі або в інтересах окремих громадян видаються за письмовим запитом з дозволу селищного голови або керуючого справами виконкому селищної ради

Розділ ІV. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ

 

1. Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому (далі – засідання) скликаються селищним головою або у разі його відсутності виконуючим обов’язки селищного голови чи секретарем виконкому селищної ради.

2. Планові засідання скликаються відповідно до плану роботи виконкому, як правило першої п’ятниці третьої декади кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання для вирішення нагальних питань та прийняття рішень, строки розгляду яких регламентовано законодавчо.

3. Шляхом опитування членів виконавчого комітету у винятковому порядку розглядаються питання, що стосуються регулювання трудових відносин  з керівниками комунальних закладів, реєстрації об’єднань громадян та змін до статутних документів зареєстрованих об’єднань громадян, нагородження відзнаками місцевого рівня та нагородами влади вищого рівня, якщо строки розгляду зазначених вище питань не збігаються з календарними строками проведення засідань виконкому.

У такому випадку рішення приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету та оголошуються селищним головою на черговому засіданні виконкому.

4. Засідання вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5. Календарні терміни щодо підготовки планових питань до розгляду на засіданні виконкому направляються виконавцям за 20 днів до запланованого строку проведення засідання.

6. Підготовка питань для розгляду на засіданні здійснюється посадовими особами виконавчого органу місцевого самоврядування та керівниками підлеглих комунальних закладів. Контроль підготовки питань для розгляду на засіданні покладається на секретаря виконкому селищноï ради.

7. Проект рішення з відповідними матеріалами у встановленому порядку надається виконавцями секретарю виконкому селищноï ради не пізніше ніж за сiм днів до проведення засідання виконкому.

За необхідністю до матеріалів проекту рішення додається інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки, розрахунки тощо).

8. У разі порушення виконавцями термінів надання проекту рішення та матеріалів до нього секретар виконкому селищної ради надає селищному голові доповідну записку про стан підготовки планового питання для розгляду на засіданні виконкому.

9. На підставі наданих матеріалів не пізніше ніж за п’ять днів до засідання секретар виконкому формує проект порядку денного, який затверджується селищним головою. Проект порядку денного містить перелік всіх питань, що потребують розгляду.

10. Внесення змін до порядку денного, а саме: зняття з розгляду на засіданні планових питань, внесення на розгляд додаткових питань, здійснюється за попереднім узгодженням з селищним головою не пізніше ніж за два дні до засідання.

11. Порядок денний засідання направляється селищному голові.

12. Відповідальним за сповіщення запрошених про час проведення засідання, перелік основних питань та реєстрацію учасників в день проведення засідання є секретар виконкому селищної ради.

13. На засіданні головує селищний голова, а за його вiдсутностi – виконуючий обов’язки селищного голови. На засіданні рішення виконкому приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою.

14. Якщо під час засідання виникла необхідність внесення істотних змін до проекту рішення, проект повертається виконавцям на доопрацювання, після чого протягом трьох днів після проведення засідання подається на підпис селищному голові.

15. На засіданнях членами виконавчого комітету розглядаються та приймаються рішення з таких питань:

плани роботи виконкому;

планові питання;

поточні питання.

Члени виконавчого комітету мають право:

вимагати від доповідачів і виступаючих роз'яснень з питань, що розглядаються;

брати участь в обговоренні питань;

вносити зміни та доповнення до проекту рішення або пропонувати перенесення розгляду питання на наступне засідання.

Запрошені на засідання мають право:

приймати участь в обговоренні питання;

надавати довідки з питань, що розглядаються;

вносити пропозиції до проекту рішення;

задавати доповідачу питання.

Розділ V.  ПРОТОКОЛЮВАННЯ   ЗАСІДАНЬ   ВИКОНКОМУ

1. Засідання виконкому протоколюються.

Ведення протоколу здійснює секретар виконкому. Наступного дня після проведення засідання виконкому здійснюється діловодне опрацювання матеріалів засідання: складення та направлення протокольних доручень, повернення на доопрацювання проектів рішень виконкому селищної ради, реєстрація та оформлення для розсилання рішень виконкому, прийнятих на засіданні.

Протокол засідання виконкому оформлюється протягом двох тижнів після проведення засідання.

2. Оформлюється протокол засідання в такому порядку:

рішення про затвердження плану роботи виконкому;

рішення виконкому з основних питань;

рішення виконкому з поточних питань;

інформація “Про хід виконання контрольних рішень виконкому”;

інформація “Про рішення, прийняті між засіданнями виконкому”;

інші процедурні питання.

3. Протокол засідання виконкому підписується селищним головою, а у разi його вiдсутності – виконуючим обов’язки селищного голови. Матеріали, що надавалися на засідання виконкому для розгляду основних питань, та рішення виконкому додаються до протоколу окремою справою.

4. Матеріали засідання виконкому зберігаються в установленому порядку.

Розділ VІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД І СЕМІНАРІВ

1. Нарада є організаційною формою діяльності виконкому, яка забезпечує оперативний розгляд і колегіальне обговорення піднятих питань та внесення пропозицій щодо їх виконання до проектів розпорядчих актів селищного голови та виконкому.

Інформація про проведення нарад вноситься до планів роботи відповідальними за їх проведення в установлені терміни.

2. Запрошення учасників наради і підготовка доповідачів здійснюються відповідальним за її проведення. Запрошення учасників наради здійснюється не пізніше, як за один день до проведення наради.

3. Реєстрація учасників наради здійснюється працівником, який забезпечував їх запрошення.

4. Для організації навчання та методичних консультацій з посадовими особами виконкому селищної ради, представниками підприємств, організацій, установ проводяться семінари. Дата і тематика семінарів визначається селищним головою, планом роботи, секретарем ради, керуючим справами виконкому. Підготовка і проведення семінарів здійснюється у такому ж порядку, що   і підготовка і проведення нарад.

Дозвіл на присутність представників ЗМІ, на проведення відео-, аудіозапису та фотозйомок в приміщенні, де проводиться нарада, надає секретар виконкому селищної ради.

5. Навчання посадових осіб виконавчих органів селищної ради узгоджується з селищним головою.

Розділ VІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ПРИ СЕЛИЩНОМУ ГОЛОВІ ТА ВИКОНКОМІ

1. З метою професійно-колегіального обговорення та визначення шляхів реалізації життєво-важливих питань селищний голова і виконком у межах повноважень утворюють консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби: ради, комісії, робочі групи тощо (далі – допоміжні органи).

2. Допоміжний орган утворюється відповідним розпорядчим актом селищного голови чи виконкому селищної ради. Цим же розпорядчим актом затверджується склад допоміжного органу та положення, яке регламентує його діяльність.

3. Положення про відповідний допоміжний орган в обов’язковому порядку повинно містити такі розділи:

загальні положення – визначається мета створення та коло проблемних питань, які необхідно вирішити за допомогою органу;

основні завдання – визначаються функції та завдання, покладені на допоміжний орган;

організація роботи – визначається форма роботи (збори, засідання тощо), періодичність роботи, форма та періодичність звітності комісії перед селищною радою, селищним головою, виконкомом;

права та обов’язки – визначаються шляхи та методи вирішення завдань, а за необхідності – механізм залучення до роботи допоміжного органу кваліфікованих фахівців, визначається розподіл обов’язків між членами допоміжного органу;

відповідальність – визначається ступінь відповідальності голови допоміжного органу, його заступників, секретаря та членів за неналежне та несвоєчасне виконання функцій та завдань, покладених на допоміжний орган.

4. Графік засідань допоміжного органу враховується при складанні та формуванні плану роботи виконкому.

5. З моменту створення допоміжного органу його секретар формує робочу справу. У робочій справі мають міститися такі документи:

копія нормативного документа вищого рівня влади (якщо такий існує), на виконання або з урахуванням якого утворено допоміжний орган;

копія розпорядчого акту місцевого рівня, яким утворено допоміжний орган.

Якщо змінюється склад допоміжного органу, вносяться зміни до положення про нього або допоміжний орган скасовується, робоча справа комплектується відповідними розпорядчими документами. У процесі діяльності допоміжного органу його робоча справа доукомплектовується такими документами:

протоколи засідань допоміжного органу;

звіти про виконання протоколів засідань допоміжного органу;

звітна інформація про роботу допоміжного органу.

6. Відповідальність за організацію роботи допоміжних органів покладається на їх голів, а організація діловодного процесу (формування та ведення робочої справи допоміжного органу, ведення протоколів засідань, контроль за виконанням протокольних доручень, які були надані на засіданні допоміжного органу, складання інформаційних звітів про роботу допоміжного органу тощо) – на їх секретарів.

Розділ VІІІ. СЛУЖБОВЕ  ЛИСТУВАННЯ

1. Організація роботи з документами у виконкомі здійснюється   у встановленому порядку відповідно до затвердженої інструкції з діловодства.

2. Загальне керівництво за веденням діловодства у виконкомі здійснює секретар виконкому селищної ради.

3. Облік службового листування здійснює:

- інспектор виконавчого комітету – в частині опрацювання документів підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб;

- відповідальний за роботу зі зверненнями громадян – у частині облiку звернень громадян (фізичних осіб).

4. Діловодство у виконкомі ведеться державною мовою. Листи від підприємств, організацій, установ та інших юридичних та фізичних осіб і відповіді на них  повинні бути викладеними державною мовою.

5. Службове листування включає вхідну та вихідну кореспонденцію.

6. Службові документи, що надходять до виконкому селищної ради, приймаються, реєструються інспектором виконавчого комітету і надаються на розгляд селищному голові.

7. Службові документи згідно з резолюцією селищного голови передаються виконавцям. До підприємств, організацій, установ документи надсилаються поштою або доставляються нарочно.

8. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання документів несуть посадові особи, зазначені в резолюціях, а також безпосередні виконавці. У випадках, коли обумовлено кілька виконавців, відповідальною є особа, яка зазначена в резолюції першою. Письмова відповідь при цьому готується посадовою особою, зазначеною в резолюції першою. Відповідальний виконавець (особа, зазначена першою у резолюції) має право запросити інформацію із зазначеного питання у інших виконавців (осіб, зазначених після першої в резолюції), а також зібрати нараду для опрацювання даного документа. Інші виконавці беруть участь    у підготовці відповіді в робочому порядку, у зв’язку з чим матеріали (або їх копії) щодо опрацювання надсилаються відповідальній особі (першій в резолюції).

 Якщо документ з об’єктивних причин не може бути своєчасно виконаним, то не пізніше, ніж за три дні до закінчення терміну виконання, виконавець повинен про це сповістити особу, що наклала резолюцію, і має право просити продовження терміну виконання із обґрунтуванням  причин.

Термін перебування службового документа на ознайомленні у виконавця не повинен перевищувати добу.

Виконані документи повертаються до особи, яка веде облік службового листування.

Відпрацьованим вважається документ, якщо резолюцію керівника виконано в повному обсязі.

9. Якщо документ визначено підставою для прийняття розпорядчого акта, то виконавець робить копію листа і підшиває його до розпорядчого акта.               

10. У разі втрати документа відповідальна особа пише пояснювальну записку на ім’я селищного голови, який визначає подальші дії щодо загубленого документа.

11. Вихідні документи за підписом селищного голови реєструються в Книзі вихідноï кореспонденцiï.

12. Документи фінансового характеру підписує селищний голова та головний бухгалтер виконкому. На таких документах ставиться гербова печатка.

13. Робота з архівними документами у виконкомі здійснюється у встановленому порядку.

Розділ ІХ. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЛИСТІВ ГРОМАДЯН, ДОРУЧЕНЬ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

1. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

2. Контроль за виконанням документів, рішень і розпоряджень здійснює селищний голова.

3. Обов’язковому  контролю  підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів вищого рівня, доручень Президента України  і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації розробляється план контролю, яким визначаються проміжні контрольні терміни стану виконання завдань та відповідальні особи.

4. Координацію роботи за виконанням контрольних документів здійснює секретар виконкому селищної ради.

5. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань, підготовлені згідно з проміжними контрольними термінами, доповідаються селищному голові не пізніше, ніж у десятиденний термін, визначений документом або планом контролю.

6. З матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань, селищний голова дає доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

Розділ Х. РОБОТА З КАДРАМИ У ВИКОНКОМІ

1. Стратегія роботи з кадрами у виконкомі селищної ради визначається відповідно до державної кадрової політики, вимог чинного законодавства та потреб реформування кадрової роботи.

2. У роботі з кадрами виконком керується: Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, іншими законами України, Кодексом законів про працю України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, райдержадміністрації, рішеннями Білокриницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та даним Регламентом виконкому. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби України, Мінпраці та Мін’юсту.

3. Організацію кадрової роботи у виконкомі здійснює секретар виконкому селищноï ради.

4. Прийняття на службу до виконавчого органу селищної ради здійснюється шляхом конкурсного відбору у встановленому порядку або за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Посадові особи, призначені на посади, представляються селищним головою на оперативних нарадах.

5. Для набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на службу у виконавчому органі селищної ради або на зайняття більш високих посад, може проводитися їх стажування на відповідних посадах згідно чинного законодавства.

6. Особи, які вперше приймаються (обираються) на службу  у виконавчий орган селищної ради, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування, підписують її текст, який зберігається за місцем їх роботи.

7. Посадові особи підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про боротьбу з корупцією” і Загальні правила поведінки службовця.

8. Посадові особи щорічно складають декларації про доходи в порядку, визначеному чинним законодавством. Претенденти на службу в органах місцевого самоврядування складають і подають декларації разом з заявою про участь у конкурсі. Контроль за своєчасністю подання декларацій здійснює керуючий справами виконкому.

9. При прийнятті на службу до виконавчого органу селищної ради присвоюються ранги  в межах відповідної категорії посад. Посадовим особам ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, за результатами роботи.

10. Для заміщення посад і просування по службі у виконавчому органі селищної ради створюється кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

11. Посадові особи виконавчого органу селищної ради згідно з чинним законодавством один раз на рік звітують перед селищним головою про виконання покладених на них завдань і обов’язків, за результатами чого робиться щорічна оцінка.

12. Для оцінки ділових та професійних якостей, кваліфікації посадових осіб виконавчого органу селищної ради посадові особи один раз на 4 роки підлягають атестації.

13. Документи з кадрових питань, які надаються посадовими особами на розгляд селищному голові, в обов’язковому порядку узгоджуються з кадровою службою виконкому.

14. На кожного працівника, прийнятого на роботу до виконавчого органу селищної ради, оформлюється особова справа, ведення якої регламентується чинним законодавством.

15. Особові справи, в т.ч. й архівні особові справи, зберігаються в сейфі та видаються тільки з дозволу селищного голови. Кожна посадова особа може працювати, брати на ознайомлення власну особову справу. Не допускається винесення особової справи з приміщення кадрової служби.

16. Трудові книжки ведуться на всіх працівників виконавчого органу селищної ради. Працівники, що приймаються на роботу, надають кадровій службі трудову книжку встановленого зразка.

17. Трудові книжки зберігаються на рівні документів суворої звітності. Порядок заповнення трудових книжок та вкладок до них, їх обліку та видачі в разі звільнення регламентує “Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях”.

18. Прийняття на роботу керівників закладів, які належать до комунальної власності, здійснюється селищним головою одноособово. Кадрова служба здійснює облік особових справ керівників комунальних закладів.

19. Для аналізу діяльності кадрова служба готує державну статистичну звітність, терміни подання якоï визначені на бланках звітності. Копії звітності зберігаються у кадровій службі виконкому в обов’язковому порядку.

20. Преміювання працівників виконавчого органу селищної ради здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”. Примірник розпорядження про преміювання працівників надається до бухгалтерії.

21. Відповідно до чинного законодавства України та згідно з графіками відпусток посадовим особам селищної ради та її виконавчого органу надаються щорічні відпустки.

Відпустка надається на підставі заяви працівника, який зобов’язаний письмово повідомити кадрову службу за два тижні. Заява адресується на ім'я селищного голови. На підставі резолюції селищного голови на заяві працівника кадрова служба готує розпорядження про відпустку.

22. Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками, здійснюється кадровою службою виконкому.

Розділ ХІ. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

1. Облік звернень громадян, а також  депутатських запитів, що містять фактичні звернення громадян, ведеться секретарем виконкому.

2. Опрацювання звернень громадян у виконкомі селищної ради здійснюються у встановленому порядку. Після розгляду звернень громадян селищним головою, секретар виконкому згідно з резолюцією селищного голови направляє їх для вирішення посадовим особам, депутатським комісіям чи службам відповідно до їх компетенції з установленням конкретних термінів надання інформації про вжиття заходів та надання відповіді заявнику.

3. Контроль за термінами та якістю опрацювання звернень громадян    і аналіз звернень, що надійшли до селищного голови та виконкому селищної ради, здійснює секретар виконкому.

4. Відповідальність за якісний і своєчасний розгляд та виконання звернень громадян покладається на виконавця.

5. Особистий прийом громадян проводиться селищним головою, секретарем селищної ради згідно з графіком прийому:

селищним головою – у четвер з 8-00 до 17-00;

секретарем селищної ради – у понеділок з 8-00 до 17-00.

 

Розділ ХІІ. АДМІНІСТРАТИВНІ  ПИТАННЯ

1. З метою упорядкування робочого часу у виконавчому комітеті початок роботи у виконкомі встановлюється з 8.00 за київським часом, відповідно тривалість роботи по днях тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя. Початок перерви на обід о 12.00, її тривалість – 60 хвилин.

2. У разі залучення до роботи працівників виконкому у святкові та вихідні дні за окремим розпорядженням селищного голови їм надається день відпочинку в інший день за їх заявами. Перебування працівників селищної ради у будівлі селищної ради у вихідні та святкові дні дозволяється лише за розпорядженням селищного голови або осіб, які його заміщують. Вивезення за межі будівлі виконкому майна, оргтехніки тощо без узгодження з матеріально-відповідальною особою забороняється.

3. Для опрацювання документів у закритому режимі в селищній раді встановлюється єдиний день – четвер.

 

 

 

Селищний голова                                                                 В.М. Сидор

Логін: *

Пароль: *